با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کارگاهی سامانه پایش گر لحظه ای عملکرد محصول سیب زمینی

داود محمدزمانی؛ علی تقوی؛ محمد غلامی پرشکوهی؛ جعفر مساح

دوره 4، شماره 1 ، 1393، ، صفحه 50-56

https://doi.org/10.22067/jam.v4i1.33164

چکیده
  در این مقاله مراحل طراحی، ساخت و ارزیابی کارگاهی یک سامانه پایشگر لحظه ای عملکرد محصول سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش توسعه روشی دقیق برای تهیه نقشه عملکرد محصول سیب زمینی می‏باشد. ابتدا یک سامانه پایشگر لحظه ای عملکرد محصول متشکل از یک سینی توزین، نیروسنج، چرخش سنج، کنترلگر PLCو یک رایانه همراه بر روی یک ماشین ...  بیشتر