با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدل‌سازی
ارائه الگوریتم بهینه سازی فرامکاشفه ای برای حل مسأله تخصیص منابع محدود به پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی با ایجاد تعادل بین اهداف زمان و هزینه: مطالعه موردی دشت مغان

عادل طاهری حاجی وند؛ کیمیا شیرینی؛ سینا صمدی قره ورن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

https://doi.org/10.22067/jam.2023.81735.1157

چکیده
  پروژه‌های زمان‌بندی در کشاورزی شامل عملیات و فعالیت‌هایی است که با ترتیب معین و در یک بازه زمانی مشخص انجام می‌گیرند. چنانچه این عملیات و فعالیت ها به موقع انجام نشوند، به دلیل افت کمی و کیفی محصول، سبب افزایش هزینه‌های واحد کشاورزی و در نتیجه سبب ایجاد هزینه های به موقع نبودن خواهند شد. انجام به موقع عملیات و پروژه‌های مکانیزاسیون ...  بیشتر