با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
انتخاب تراکتور مناسب بر مبنای تصمیم گیری چند معیاری

محمدباقر لک؛ علی محمد برقعی

دوره 1، شماره 1 ، 1390

https://doi.org/10.22067/jam.v1i1.10077

چکیده
  هدف از مکانیزاسیون کشاورزی بیشینه کردن بهره وری است. با هدف مند کردن یارانه ها از یک سو و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی از سوی دیگر، انتخاب فنّاوری مناسب اهمیت بیشتری خواهد داشت. رشد کشاورزی منوط به مکانیزاسیون صحیح است و انتخاب تراکتور مناسب یکی از ارکان پیاده‌سازی مکانیزاسیون می باشد. در این مقاله معیارهای انتخاب یک تراکتور ...  بیشتر