با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تحلیل عوامل مؤثر بر برداشت مکانیکی زیتون در استان گیلان

حامد عابدی؛ سعید فیروزی؛ محمد صادق الهیاری

دوره 7، شماره 1 ، 1396، ، صفحه 48-60

https://doi.org/10.22067/jam.v7i1.48003

چکیده
  برداشت، مهمترین مرحله تولید محصول زیتون است. هزینه برداشت دستی زیتون حدوداً دو سوم از هزینه های کل تولید این محصول را تشکیل می دهد، بنابراین تحقیق در مورد کلیه ابعاد مکانیزاسیون برداشت زیتون از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر برداشت مکانیکی زیتون در استان گیلان، تحقیقی به روش دلفی در سه مرحله انجام ...  بیشتر

بررسی عملکرد مزرعه ای چهار روش وجین بادام زمینی

سعید فیروزی؛ محمدنقی صفرزاده ویشکایی؛ محمدرضا علیزاده

دوره 1، شماره 2 ، 1390

https://doi.org/10.22067/jam.v1i2.11357

چکیده
  در این تحقیق عملکرد مزرعه ای چهار روش وجین بادام زمینی در منطقه کیاشهر واقع در استان گیلان مورد ارزیابی قرار گرفت. رو ش های وجین شامل دو روش موتوری (وجین با کولتیواتور تیلری و وجین با روتیواتور تیلری هر یک در سه سطح سرعت پیش روی 1، 5/1 و 2 کیلومتر بر ساعت)، وجین با کولتیواتور چرخ دار دستی و وجین دستی با فوکا بود. بدین منظور از طرح آزمایشی ...  بیشتر