با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی تأثیر برخی عامل‌ها بر عملکرد یک خرمن‌کوب دستی (مدل T30) در کوبش چند رقم گندم

عزت اله عسکری اصلی ارده؛ موسی آزاد تکچی؛ عادل حکیمی

دوره 6، شماره 1 ، 1395، ، صفحه 80-89

https://doi.org/10.22067/jam.v6i1.28582

چکیده
  در این تحقیق عملکرد خرمن‌کوب T30 در کوبش چند رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر عامل‌های مستقل شامل سرعت خطی کوبنده (در 3 سطح 400، 500 و rpm 600) و تغذیه‌ی محصول (در 3 سطح 600، 900، kg h-1 1800) و ارقام متداول گندم (در 3 سطح آذر 2، سرداری و رصد) بر تلفات و درصد دانه‌های آسیب دیده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بهدست آمده از ...  بیشتر