با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مقایسه اثر پیش تیمار ازن دهی با پرتودهی میکروویو بر هیدرولیز آنزیمی باگاس نیشکر

نازنین اقر؛ یحیی عجب شیرچی؛ محمد سرشار؛ سید سعید علوی

دوره 5، شماره 1 ، 1394، ، صفحه 35-43

https://doi.org/10.22067/jam.v5i1.27899

چکیده
  یکی از نوید بخش ترین روش های تولید بیواتانول استفاده از بقایای کشاورزی به‌عنوان ماده اولیه است. در این مطالعه پرتودهی میکروویو و ازن-دهی به‌عنوان دو نوع پیش تیمار هیدرولیز آنزیمی بر روی باگاس نیشکر اعمال شد. بعد از هیدرولیز، توانایی استحصال قند با توجه به دو فاکتور توان پرتودهی میکروویو، در سه سطح 170، 450 و 850 وات و زمان ماند در سه سطح ...  بیشتر