با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدل‌سازی
مدلسازی ویسکوالاستیک سیب تحت بارگذاری شبه‌استاتیک با استفاده از روش اجزاء محدود به‌منظور بررسی علل کوفتگی در آن

بنت الهدی قاسمی باغبادرانی؛ عباس همت؛ علی قاسمی؛ علی حسین حبیبی راد

دوره 5، شماره 2 ، 1394، ، صفحه 302-312

https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28262

چکیده
  اکثر آسیب‌های مکانیکی در انواع میوه و سبزی در اثر تنش‌های تماسی تحت بارهای استاتیکی، شبه‌استاتیکی و ضربه‌ای ایجاد و موجب کاهش کیفیت محصول و ارزش اقتصادی آن می‌شود. در این پژوهش، سیب به‌عنوان یک ماده ویسکوالاستیک تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی با استفاده از روش اجزاء محدود مدلسازی شد. با استفاده از آزمایش‌های تجربی خواص الاستیک، ...  بیشتر

مطالعه تغییر در خواص رئولوژی بافت سیب‌زمینی در طول انبارداری با استفاده از آزمون خزش

علی قاسمی؛ ابوالفضل گودرزی؛ عباس همت

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 305-313

https://doi.org/10.22067/jam.v4i2.34819

چکیده
  در این پژوهش تغییر در خواص ویسکوالاستیک سیب زمینی (رقم آگرایا) طی چهار ماه در دمای C˚ 4 با استفاده از آزمون خزش بررسی و مدل سازی شد. نمونه های مورد استفاده به صورت استوانه های با قطر mm15 و طول mm 35 به مدت min 30 تحت تنش ثابت kPa 110 قرار گرفتند و پس از آن باربرداری انجام شد و میزان کرنش آنها با زمان اندازه گیری و ثبت شد. نمودار تغییر شکل با زمان مراحل ...  بیشتر