با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدل‌سازی
مدل‌سازی سینتیک جذب رطوبت دانه جو با استفاده از مدل ویسکوالاستیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی

معین کمالی؛ سید جلیل رضوی؛ مرتضی صادقی؛ سید مجتبی شفاعی

دوره 5، شماره 2 ، 1394، ، صفحه 270-280

https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28305

چکیده
  در این تحقیق پیش‌بینی مقدار جذب رطوبت سه رقم جو (ریحان03، فجر و MB862) در فرآیند غوطه‌وری با استفاده از مدل ریاضی و شبکه عصبی مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها در سه دمای 10، 20 و 45 درجه سانتی‌گراد و در سه تکرار برای هر نمونه با آب مقطر انجام شد. مقدار جذب رطوبت دانه‌ها با اندازه‌گیری تغییر وزن دانه‌ها محاسبه گردید. از مدل ویسکوالاستیک ...  بیشتر