با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدیریت ضایعات کشاورزی
مطالعه امکان تأمین انرژی تولید تخته نئوپان از باگاس با استفاده از ضایعات نیشکر (مطالعه موردی: کشت و صنعت دعبل خزاعی)

ابراهیم البوعطیوی؛ عباس عساکره؛ حسن ذکی دیزجی؛ یعقوب منصوری

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 193-206

https://doi.org/10.22067/jam.v12i2.87600

چکیده
  در این مطالعه مصرف انرژی مستقیم در تولید تخته نئوپان از باگاس نیشکر و امکان جایگزینی آن با ضایعات کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی و صنایع جانبی آن بررسی گردید. انرژی مستقیم مصرفی به ازای هر مترمکعب نئوپان تولیدی 5.829 گیگاژول محاسبه شد که گاز طبیعی، برق و سوخت دیزل به‌ترتیب 78.52، 18.87 و 2.61 درصد آن را تشکیل می‌دهند. پیت و خرده چوب‌های حاصل از ...  بیشتر