با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
پردازش تصویر
کلاس‌بندی پسته با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و شبکه نروفازی تطبیق‌پذیر

علیرضا عبداله نژاد باروق؛ محمد عادلی نیا؛ مجید محمدی

دوره 6، شماره 1 ، 1395، ، صفحه 60-68

https://doi.org/10.22067/jam.v6i1.33097

چکیده
  پسته از نظر شکاف پوست به دو دسته خندان (درباز) و ناخندان (دربسته) و از نظر مغز به دو دسته مغزدار و پوک تقسیم می‌شود. پسته‌های پوک و دربسته غالباً جزء محصول درخت پسته بوده و به دلیل ارزش کمتر نسبت به نوع مغزدار درباز باید دسته‌بندی شوند. هدف این پژوهش ارائه روشی هوشمند برای مرتب‌سازی پسته‌های دربسته، درباز مغزدار و پوک می‌باشد. داده‌های ...  بیشتر