با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدل‌سازی
بررسی و مدل سازی سینتیک تجزیه حرارتی برگ و چوب پسته به منظور تولید سوخت های زیستی

محسن استاد حسینی؛ احمد غضنفری مقدم؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ احمد عطایی

دوره 6، شماره 2 ، 1395، ، صفحه 429-439

https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.34266

چکیده
  در این پژوهش، برگ و چوب پسته به منظور تولید سوخت های زیستی جامد و گاز مورد تجزیه حرارتی آرام قرار گرفت. فرآیند تجزیه حرارتی در سطوح دمایی 350 تا 500درجه سلسیوس با فواصل دمایی 50 درجه و با زمان ماند 30 دقیقه انجام شد. براساس محاسبات انجام شده میزان ارزش حرارتی بالا و پایین برای برگ به‌ترتیب 17/23 و 16/03 مگاژول بر کیلوگرم و برای چوب به‌ترتیب 18/91 ...  بیشتر