با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
شناسایی و اولویت بندی نیازمندی های مشتریان از تراکتور با روش QFD

هوشنگ تقی زاده؛ مصطفی ضیائی حاجی پیرلو؛ وحید خدرلی؛ بهزاد شمسی

دوره 7، شماره 1 ، 1396، ، صفحه 270-284

https://doi.org/10.22067/jam.v7i1.46448

چکیده
  شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان، نقشی راهبردی در بقای تولیدکننده دارد. مطلوبیّت هنگامی حاصل می شود که بتوان خواسته ها و نیازهای مشتریان را به گونه‌ی مناسبی برآورده نمود. یکی از کارآمدترین روش ها در مطالعه خواسته های مشتریان، تکنیک گسترش عملکرد کیفی (QFD) است که در آن به خصوصیات مورد علاقه‌ی مشتری بهای بیشتری داده می شود. هدف تحقیق ...  بیشتر