با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تحلیل عددی استفاده از آب گرم کن خورشیدی ترکیبی فتوولتائیک-گرمایی در ایران

مسعود محمدی ساردوئی؛ حمید مرتضی پور؛ کاظم جعفری نعیمی

دوره 7، شماره 1 ، 1396، ، صفحه 221-233

https://doi.org/10.22067/jam.v7i1.47426

چکیده
  در این تحقیق مطالعه عددی یک سامانه ترکیبی فتوولتائیک-گرمایی آبی با توان نامی 880 وات برای ایران استفاده شده است. این سامانه از اجزایی شامل جمع کننده فتوولتائیک-گرمایی آبی، گرم کن کمکی، پمپ، مخزن، مبدل حرارتی و لوله های اتصال تشکیل شده بود. عملکرد این سامانه در چهار فصل سال برای شهرهای مختلف (بندرعباس، تبریز، تهران و کرمان) توسط نرم افزار ...  بیشتر