با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تحلیل کمی و کیفی بیوگاز تولیدی از هضم کودگاوی، فاضلاب شهری و پسماند آشپزخانه

محمود محمودی اشکفتکی؛ رحیم ابراهیمی؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی

دوره 7، شماره 1 ، 1396، ، صفحه 192-203

https://doi.org/10.22067/jam.v7i1.47760

چکیده
  در این تحقیق میزان درصد متان تولیدشده در بیوگاز تولیدی برای ترکیبات کود گاوی، پسماند آشپزخانه و فاضلاب شهری، اندازه گیری شد. از عوامل مؤثر بر میزان متان تولیدی، ترکیبات فرار شامل ذرات فرار و معلق، شرایط محیطی شامل دما، ‌pH، EC و عناصر موجود در ترکیبات شامل کربن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سولفات اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد میزان متان ...  بیشتر