با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مقایسه کارایی مدیریتی– عملیاتی نظام‌های بهره‌برداری ماشین‌های کشاورزی (مطالعه موردی استان البرز)

عبدالستار امیدی؛ مرتضی الماسی؛ علی محمد برقعی

دوره 7، شماره 2 ، 1396، ، صفحه 503-513

https://doi.org/10.22067/jam.v7i2.51782

چکیده
  این پژوهش به‌منظور محاسبه اجزاء کارایی مدیریتی- عملیاتی نظام‌های بهره‌‌برداری ماشین‌های کشاورزی و مقایسه آن‌ها در سه نظام بهره‌‌برداری ماشین‌های کشاورزی در استان البرز انجام گردید. اجزای کارایی مدیریتی- عملیاتی نظام‌های بهره‌ برداری ماشین‌های کشاورزی 4 نوع کارایی: فنی- عملیاتی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی را شامل می‌شود ...  بیشتر