با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
استفاده از آنالیز ابعادی جهت تعیین پارامترهای مؤثر دستگاه جداکننده میز ثقلی برای کمینه نمودن ناخالصی موجود در توده عدس

هادی باقری؛ منصور راسخ؛ محمد حسین کیان مهر

دوره 7، شماره 1 ، 1396، ، صفحه 247-259

https://doi.org/10.22067/jam.v7i1.47484

چکیده
  در تحقیق حاضر از یک جداکننده میز ثقلی برای حداکثر جداسازی ناخالصی موجود در توده عدس استفاده شد. دستگاه جداکننده میز ثقلی دارای پنج پارامتر قابل تنظیم شیب طولی میز، شیب عرضی میز، دامنه نوسان میز، فرکانس نوسان میز و سرعت هوا می باشد، تأثیر این پارامترها برای حصول به حداکثر جداسازی ناخالصی موجود در توده عدس، مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده ...  بیشتر

انتخاب مدل ریاضی مناسب برای خشک کردن ورقه های گوجه فرنگی در خشک کن خورشیدی

هادی باقری؛ اکبر عرب حسینی؛ محمد حسین کیان مهر

دوره 2، شماره 2 ، 1391

https://doi.org/10.22067/jam.v2i2.15098

چکیده
  در این تحقیق مناسب ترین مدل ریاضی خشک کردن ورقه های گوجه فرنگی، در یک خشک کن خورشیدی، انتخاب شد. آزمایش های خشک کردن بر روی ورقه گوجه فرنگی در سه سطح ضخامت 3mm، 5mm و 7mm و در دو سطح سرعت هوای 0.5m s^-1 و 1m s^-1 انجام شد. به منظور پیدا کردن مناسب ترین مدل ریاضی خشک کردن، نتایج حاصل از آزمایش با 9 مدل مختلف، تطبیق داده شد تا بهترین ضرایب در هر مدل بدست ...  بیشتر