با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی رفتار میکرومکانیکی بافت سیب‌زمینی به‌وسیله میکروسکوپ الکترونی: تأثیر زمان انبارداری، انرژی ضربه و شعاع انحنای محل ضربه

صفورا یونجی؛ ابراهیم احمدی؛ علی علوی نیا

دوره 8، شماره 2 ، 1397، ، صفحه 347-363

https://doi.org/10.22067/jam.v8i2.62599

چکیده
  در این تحقیق از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی رفتار میکرومکانیکی بافت سیب‌زمینی رقم سانته در مدت زمان انبارداری 16 هفته، با سطوح انرژی ضربه شاهد (صفر)، سطح 1 (0/002±0/031 ژول) و سطح (0/02±0/320 ژول) و با شعاع انحنای محل ضربـه (35 و 45 میلی‌متر) استفاده شد. پس از گذشت مدت انبـارداری در فاصله‌های 2 هفته‌ای، بـرای هر کدام از غده‌های ...  بیشتر