با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی برخی از عامل‌های انرژی و اکسرژی در طی عملیات حرارت‌دهی اهمیک آب‌نارنج

محمد واحدی ترشیزی؛ محسن آزادبخت؛ مهدی کاشانی نژاد

دوره 11، شماره 2 ، 1400، ، صفحه 435-445

https://doi.org/10.22067/jam.v11i2.80760

چکیده
  مواد غذایی از ترکیبات مختلفی تشکیل‌شده‌اند و بعد از مدتی عمر مفید خود را از دست می‌دهند و یکی از روش‌های افزایش ماندگاری مواد غذایی فرآیند حرارتی می‌باشد، ازاین‌رو در این تحقیق یک دستگاه گرمایش اهمیک ساخته شد تا فرآیند حرارت‌دهی انجام شود. در این فرآیند سه گرادیان ولتاژ ورودی (V cm-1 33/8، 83/10 و 33/13) و سه درصد کاهش وزن نمونه (10، 20 و 30 درصد) ...  بیشتر