با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
توسعه شبیه‌ساز رایانه‌ای به‌منظور مدیریت بهتر شرایط تهویه‌ای مرغداری و بهینه‌سازی تولید

حامد فرزانپور؛ سیدصادق سیدلو هریس؛ حبیبه نعلبندی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 131-146

https://doi.org/10.22067/jam.v12i2.81420

چکیده
  تهویه یک متغیر کلیدی برای بهینه‌سازی شرایط محیط داخلی مرغداری است که با کنترل عواملی مانند درجه حرارت، سرعت هوا و غلظت گازهای موجود، می‌تواند از تلفات طیور جلوگیری کند. در حال حاضر دستورالعمل‌های دقیقی در راستای طراحی و ساخت سالن‌های مرغداری و سیستم‌های تهویه با هدف کنترل دقیق شرایط محیطی توسعه نیافته است. در این تحقیق در یک مرغداری ...  بیشتر