با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
اولویت‌بندی ورود توان تراکتوری در کشاورزی استان خوزستان به روش‌های تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی فازی

آتنا کشوری؛ افشین مرزبان

دوره 9، شماره 1 ، 1398، ، صفحه 235-251

https://doi.org/10.22067/jam.v9i1.69258

چکیده
  شناخت وضعیت توان تراکتوری هر منطقه به‌منظور برنامه­ریزی برای ارتقاء ظرفیت انجام عملیات ماشینی از ضرورت‏های برنامه‏ریزی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی می‌باشد. در همین راستا به‌منظور ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روند گذشته، شکاف میان وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و مطلوب در استان خوزستان، سطح مکانیزاسیون طی 5 دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ...  بیشتر