با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تأثیر پوشش چیتوزان بر خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی انگور رقم فخری در طول دوره انبارداری

سعید خدامرادی؛ ابراهیم احمدی

دوره 9، شماره 2 ، 1398، ، صفحه 347-364

https://doi.org/10.22067/jam.v9i2.69423

چکیده
  در این تحقیق خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و رئولوژیکی انگور فخری در طول دوره نگهداری مورد بررسی قرار گرفته است. انگور فخری پس از برداشت از باغات استان همدان با استفاده از پوشش چیتوزان در سه غلظت (5/0، 1 و 2 درصد) پوشش‌دهی شده و در دو دمای محیط و یخچال (4 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شده است. در طول دوره نگهداری هر 5 روز یک‌بار خواص فیزیکی (افت ...  بیشتر