با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تخمینگر گشتاور و مقاومت کششی روتیواتور چرخش معکوس جدید

ایمان احمدی؛ محسن بیگی

دوره 10، شماره 1 ، 1399، ، صفحه 11-21

https://doi.org/10.22067/jam.v10i1.71744

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی، ساخت و ارزیابی یک نمونه جدید از روتیواتور چرخش معکوس، همچنین توسعه فرمول‌های صحیح برای تخمین نیازهای گشتاوری و نیرویی آن با استفاده از قوانین مکانیک کلاسیک است. به‌منظور تایید مدل، نمونه اولیه دستگاه مورد آزمون قرار گرفت. فرض شد که چهار فرآیند در ایجاد گشتاور مورد نیاز ماشین دخالت دارند که عبارتند از: برش ...  بیشتر