با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی اثر آب مغناطیسی بر رشد و جوانه‌زنی بذر پنج رقم گندم

سعید زارعی؛ مهدی کسرایی؛ محمد امین نعمت اللهی

دوره 10، شماره 2 ، 1399، ، صفحه 289-298

https://doi.org/10.22067/jam.v10i2.76707

چکیده
  آب مغناطیسی، روشی نو در افزایش بهره‌وری آب به‌شمار می‌آید. هدف این پژوهش بررسی اثر آب مغناطیسی بر شاخص‌های رشد و جوانه‌زنی پنج رقم گندم و تعیین بهترین رقم گندم از نظر شاخص‌های رشد بود. برای اعمال میدان مغناطیسی از دستگاهی استفاده شد که در آن، آب در میدان مغناطیسی قرار گرفت. آزمایش تعیین شاخص رشد و جوانه‌زنی به‌ترتیب در گلخانه و ...  بیشتر