با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
رتبه‌بندی عوامل موثر در مدل پذیرش فناوری برای استفاده واقعی از اتوماسیون کشاورزی (مطالعه موردی: اردبیل)

مهدی سلیمی؛ راضیه پوردربانی؛ باقر عسگرنژاد نوری

دوره 11، شماره 2 ، 1400، ، صفحه 525-534

https://doi.org/10.22067/jam.v11i2.81398

چکیده
  در ایران، با توجه به رشد جمعیت باید راهکارهایی برای امنیت تولید پیدا نمود که در این راستا اتوماسیون کردن کشاورزی قابل توجیه است. پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر پذیرش اتوماسیون در کشاورزی شهرستان اردبیل در چارچوب "مدل پذیرش فناوری (TAM)" پرداخته است. عوامل این مدل در پژوهش حاضر، شامل برداشت ذهنی از سودمندی، برداشت ذهنی از سهولت، نگرش ...  بیشتر