با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
1. ارزیابی و مقایسه کارایی سه نوع پوست‌کن‌ رایج پسته در کرمان

هوشنگ افضلی گروه

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 206-213

http://dx.doi.org/10.22067/jam.v4i2.21168

چکیده
  به منظور ارزیابی ماشین‌های پوست‌کن پسته، عملکرد سه ماشین رایج استوانه پیچی، استوانه پیچی- تیغه‌ای و استوانه لاستیکی در سه زمان برداشت (اول، وسط و پایان فصل برداشت) با فاصله 15 روز در سه تکرار ارزیابی شدند و صفات راندمان پوست‌گیری، درصد دانه‌های شکسته، درصد دانه‌هایی ناقص پوست شده، درصد دانه‌های پوست نشده تعیین گردید. این تحقیق ...  بیشتر