با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
1. اثر نظام‌های خاک‌ورزی بر برگردان کردن بقایای گیاهی ذرت دانه‌ای و عملکرد کلزا در مغان

جبراییل تقی نژاد؛ ارژنگ جوادی

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 352-359

http://dx.doi.org/10.22067/jam.v4i2.34823

چکیده
  به منظور بررسی اثر نظام‌های مختلف خا‌ک‌ورزی در جاکشت ذرت دانه‌ای بر عملکرد کلزا (هایولا‌401) به عنوان کشت پاییزه، آزمایشی در اراضی منطقه مغان با خاک رسی طی سال های 91-88 در مغان انجام شد. شیوه تهیه بستر بذر شامل MT: خاک‌ورز برگرداندار + دیسک (‌روش مرسوم)، SCT: ساقه خردکن+ خاک‌ورز قلمی+ دیسک، STT: ساقه خردکن+ دو بار دیسک، CT: خاک‌ورز قلمی+ دیسک ...  بیشتر