با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مقایسه پارامترهای عملکردی ماشین و شاخص های انرژی تولید سویای تابستانه در سامانه های خاک ورزی مرسوم و حفاظتی

احمد شریفی مالواجردی؛ حمیدرضا صادق نژاد؛ ابوالفضل فرجی

دوره 6، شماره 2 ، 1395، ، صفحه 510-523

https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.44870

چکیده
  در یک مزرعه با بقایای گندم اثر چهار روش خاک‌ورزی شامل بی خاک‌ورزی با ردیف کار، بی خاک‌ورزی با خطی کار، خاک‌ورزی مرسوم با دیسک و کم خاک‌ورزی با چیزل پکر بر پارامترهای عملکردی ماشین های مورد استفاده و شاخص های انرژی تولید سویای تابستانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای عملکردی ماشین شامل ...  بیشتر