با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی تأثیر پارامترهای کششی برروی تنش ایجاد شده زیر چرخ محرک تراکتور با استفاده از تنش‌سنج و آزمونگر تک‌چرخ در انباره‌ی خاک

حمید تقوی فر؛ عارف مردانی کرانی

دوره 5، شماره 2 ، 1394، ، صفحه 345-356

https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28264

چکیده
  در تحقیق حاضر اثر کشش خالص چرخ محرک بر روی تنش عمودی ایجاد شده زیر چرخ مورد مطالعه قرار گرفت. از این‌رو سرعت پیشروی در سه سطح 8/0، 1 و 2/1 متر بر ثانیه، بار عمودی روی چرخ محرک220/65R21 در سه سطح 2، 3 و 4 کیلونیوتن و لغزش در سه سطح 8، 12 و 15 درصد مورد استفاده قرار گرفتند تا مقدار نیروی کشش و تنش عمودی در سه عمق 1/0، 15/0 و 2/0 متری اندازه‌گیری شوند. آزمون‌ها ...  بیشتر