با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی عملکرد مزرعه ای چهار روش وجین بادام زمینی

سعید فیروزی؛ محمدنقی صفرزاده ویشکایی؛ محمدرضا علیزاده

دوره 1، شماره 2 ، 1390

https://doi.org/10.22067/jam.v1i2.11357

چکیده
  در این تحقیق عملکرد مزرعه ای چهار روش وجین بادام زمینی در منطقه کیاشهر واقع در استان گیلان مورد ارزیابی قرار گرفت. رو ش های وجین شامل دو روش موتوری (وجین با کولتیواتور تیلری و وجین با روتیواتور تیلری هر یک در سه سطح سرعت پیش روی 1، 5/1 و 2 کیلومتر بر ساعت)، وجین با کولتیواتور چرخ دار دستی و وجین دستی با فوکا بود. بدین منظور از طرح آزمایشی ...  بیشتر