با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مطالعه تغییر در خواص رئولوژی بافت سیب‌زمینی در طول انبارداری با استفاده از آزمون خزش

علی قاسمی؛ ابوالفضل گودرزی؛ عباس همت

دوره 4، شماره 2 ، 1393، ، صفحه 305-313

https://doi.org/10.22067/jam.v4i2.34819

چکیده
  در این پژوهش تغییر در خواص ویسکوالاستیک سیب زمینی (رقم آگرایا) طی چهار ماه در دمای C˚ 4 با استفاده از آزمون خزش بررسی و مدل سازی شد. نمونه های مورد استفاده به صورت استوانه های با قطر mm15 و طول mm 35 به مدت min 30 تحت تنش ثابت kPa 110 قرار گرفتند و پس از آن باربرداری انجام شد و میزان کرنش آنها با زمان اندازه گیری و ثبت شد. نمودار تغییر شکل با زمان مراحل ...  بیشتر