با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
1. تأثیر روش انتخاب نمونه‌ها و تعداد داده بر دقت مدل واسنجی پیش‌بینی خواص خاک

حسنی محمدی منور

دوره 7، شماره 2 ، 1396، ، صفحه 536-545

http://dx.doi.org/10.22067/jam.v7i2.57501

چکیده
  کشاورزی دقیق، نوعی فناوری‌ است که در آن تغییرات موجود در مزرعه از جمله ویژگی‌های خاک، اندازه‌گیری و مدیریت می‌شود. در این پژوهش از روش سریع و دقیق طیف‌سنجی مرئی- مادون قرمز نزدیک (VIS-NIR) در محدوده طیف 370 تا 2000 نانومتر برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه استفاده شد. خصوصیات خاک شامل pH، نیتروژن کل، منیزیم، پتاسیم، فسفر، آهن ...  بیشتر