با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تخمین گرانروی شیره خرما با استفاده از ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی

عبدالعباس جعفری؛ احسان تاتار

دوره 8، شماره 2 ، 1397، ، صفحه 309-320

https://doi.org/10.22067/jam.v8i2.61681

چکیده
  تولید صنعتی شیره خرما شامل مراحل مختلفی است که در طی آن نیاز به اندازه‌گیری پیوسته میزان گرانروی در طی مراحل مختلف فرآوری نیاز می‌باشد. روش‌های اندازه‌گیری گرانروی متداول نیازمند نمونه‌گیری از فرآورده بوده و در عین حال زمان‌بر می‌باشند و لذا از این روش‌ها نمی‌توان در کنترل سیستم فرآوری استفاده کرد. به همین دلیل روشی که بتواند ...  بیشتر