با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
پیش‌بینی ‌توزیع ‌دما در قطعه ‌چوبی ‌تنه ‌درخت ‌خرما ‌تحت‌ گرمایش‌ مایکروویو ‌جهت ‌مبارزه ‌با ‌آفت ‌‌سرخرطومی ‌خرما‌

سعید ملازهی؛ حسن صدرنیا؛ محمدرضا بیاتی

دوره 8، شماره 2 ، 1397، ، صفحه 333-345

https://doi.org/10.22067/jam.v8i2.62524

چکیده
  امواج‌ مایکرو ‌با‌ برخورد ‌به ‌مولکول‌های‌ آب، ‌ایجاد ‌گرما ‌در ‌جسم ‌می‌نمایند. به ‌کمک‌ نرم‌افزار کامسول ‌و ‌تعیین ‌برخی ‌پارامترهای ‌فیزیکی ‌و‌ مغناطیسی ‌چوب تنه ‌درخت ‌خرما، ‌در ‌آزمایشگاه ‌مواد،‌ دما‌ در ‌نقاط مختلف چوب تنه به‌دست آمد. در این‌ تحقیق، ‌سه ‌نقطه ‌در ‌مسیر ‌یکی ‌از ‌قطرهای ‌مکعب‌ چوبی ...  بیشتر