با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تاثیر پارابویلینگ بر برخی خصوصیات برنج محلی رقم چمپا

محمود قاسمی نژاد رایینی؛ عیسی بوگری؛ فرزاد آزادشهرکی

دوره 9، شماره 2 ، 1398، ، صفحه 375-384

https://doi.org/10.22067/jam.v9i2.69350

چکیده
  برنج یکی از مهم‏ترین دانه‌های خوراکی جهان است. فرآیند تبدیل یکی از مهم‌ترین مراحل فرآوری شلتوک برنج می‌باشد که بر کمیت و کیفیت تولید آن اثر دارد. رقم چمپا از مهم‌ترین ارقام برنج مناطق جنوب غرب ایران بوده که علی‌رغم طعم و عطر مطبوع، کیفیت تبدیل پایینی دارد. این تحقیق به منظور بررسی افزایش کیفیت تبدیل دانه برنج محلی رقم چمپا توسط ...  بیشتر