با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تأثیر افزودن باگاس و فیلترکیک نیشکر و فرآیند تر و خشک شدن بر تنش پیش- تراکمی خاک

زهرا نعمتی؛ عباس همت؛ محمد رضا مصدقی

دوره 8، شماره 1 ، 1397، ، صفحه 55-66

https://doi.org/10.22067/jam.v8i1.61479

چکیده
  یکی از روش‌های اصلاح کیفیت فیزیکی خاک‌های مزارع نیشکر، افزودن باگاس و فیلترکیک (از محصولات جانبی کارخانه تولید شکر) به خاک است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر افزودن بقایا (باگاس و فیلترکیک) در دو سطح 1 و 2 درصد بر مقاومت فشاری یا تنش پیش₋ تراکمی (σpc) یک خاک لوم رسی سیلتی تهیه شده در دو سطح رطوبت نسبی PL0/9 و PL1/1 (PL: حد خمیری) و تحت ...  بیشتر

دورسنجی مدیریت بقایای گیاهی مزارع با استفاده از تصاویر سنجنده لندست 8

محمدعلی رستمی؛ هوشنگ افضلی گروه

دوره 7، شماره 2 ، 1396، ، صفحه 388-400

https://doi.org/10.22067/jam.v7i2.50118

چکیده
  همه‌ساله پس از برداشت محصولات زراعی، بقایای گیاهی بسیاری از مزارع آتش زده می‌شوند. این تحقیق به‌منظور یافتن یک روش دقیق، سریع و ارزان برای پایش مزارعی که در آن‌ها بقایای گیاهی آتش زده می‌شود انجام شد. در این پژوهش توانایی تصاویر سنجنده‌ لندست 8 برای تعیین محل و مساحت مزارعی که بقایای گیاهی در آن‌ها آتش زده شده بود با استفاده از ...  بیشتر