با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بیو انرژی
بررسی کارایی افزودنی های بر پایه آهن در هضم بی هوازی کودهای دامی

جواد رضایی فر؛ عباس روحانی؛ محمدعلی ابراهیمی نیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

https://doi.org/10.22067/jam.2023.83173.1176

چکیده
  In the quest for enhanced anaerobic digestion (AD) performance and stability, iron-based additives as micro-nutrients and drinking water treatment sludge (DWTS) emerge as key players. This study investigates the kinetics of methane production during AD of dairy manure, incorporating varying concentrations of Fe and Fe3O4 (10, 20, and 30 mg/L) and DWTS (6, 12, and 18 mg/L). Leveraging an extensive library of non-linear regression (NLR) models, 26 candidates were scrutinized, with 8 emerging as robust predictors for the entire methane production process. The Michaelis-Menten model stood out as the ...  بیشتر