با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مقایسه روش‌های ولتامتری چرخه‌ای و زبان الکترونیکی برای ارزیابی تقلب در آبلیمو

قاسم بهرامی؛ محمدحسین آق خانی؛ محمودرضا گلزاریان؛ بهجت دیمی نیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

https://doi.org/10.22067/jam.2023.83040.1173

چکیده
  در تحقیق حاضر با استفاده از دو روش الکتروشیمیایی ولتامتریک چرخه ای و زبان الکترونیک، میزان تقلب در آبلیمو مورد بررسی قرار گرفت. میزان اسید سیتریک در آبلیمو به عنوان یک معیار مورد پذیرش در آزمایشگاه ها به منظور بررسی تقلب در آبلیمو مورد استفاده قرار می گیرد، ابتدا با استفاده از دستگاه پتانسیو استات و روش چرخه ای ولتامتری، میزان غلظت ...  بیشتر