• نام : دکتر محمدحسین عباسپور فرد
  • آدرس پستی : ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه ماشین‌های کشاورزی، کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
  • تلفن 05138804619
  • فاکس 05138787430
  • نام : نشریه ماشین‌های کشاورزی
  • تلفن 05138804619