دکتر سید محمدرضا مدرس رضوی (مدیر مسئول)
استاد
تخصص: مهندسی مکانیک
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://m-razavi.profcms.um.ac.ir
آدرس ایمیل: m-razavi@um.ac.ir
 
دکتر محمدحسین عباسپورفرد (سردبیر)
استاد
تخصص: بسته بندی مواد غذایی و خشک کن‌ها
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://profsite.um.ac.ir/~abaspour
آدرس ایمیل: abaspour@um.ac.ir
 
دکتر محمدحسین آق خانی
استاد
تخصص: طراحی ماشین‌های کشاورزی
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://aghkhani.profcms.um.ac.ir
آدرس ایمیل: aghkhani@um.ac.ir
 
دکتر علی محمد برقعی
استاد
تخصص: مکانیک ماشین‌های کشاورزی
وابستگی سازمانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
وب سایت: http://a-borgheie.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
آدرس ایمیل: borghaee@ut.ac.ir
 
دکتر رضا علیمردانی
استاد
تخصص: مکاترونیک
وابستگی سازمانی: گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج
وب سایت: http://can.ut.ac.ir/member/alimardani.aspx
آدرس ایمیل: rmardani@ut.ac.ir
 
دکتر محمدهادی خوش تقاضا
استاد
تخصص: تکنولوژی پس از برداشت
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: http://www.modares.ac.ir/?siteid=56&pageid=6469&tchcode=300870
آدرس ایمیل: khoshtag@modares.ac.ir
 
دکتر محمد لغوی
استاد
تخصص: طراحی ماشین‌های کشاورزی، کشاورزی دقیق
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شیراز
وب سایت: http://sess.shirazu.ac.ir/sess/3774767196488
آدرس ایمیل: loghavi@shirazu.ac.ir
 
دکتر مهران کدخدایان
استاد
تخصص: مهندسی مکانیک
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://kadkhoda.profcms.um.ac.ir//index.php?mclang=en-GB
آدرس ایمیل: kadkhoda@um.ac.ir
 
دکتر احمد غضنفری مقدم
استاد
تخصص: اندازه گیری خواص مختلف محصولات
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
وب سایت: http://academicstaff.uk.ac.ir/en/ahghazanfari
آدرس ایمیل: Aghazanfari@uk.ac.ir
 
 
دکتر عبدالغنی راجی
استاد
تخصص: مهندسی مکانیک بیوسیستم
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی کشاورزی و محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه ایبادان، نیجریه
آدرس ایمیل: abdulganiy.raji@mail.ui.edu.ng
 
دکتر محمد ابونجمی
دانشیار
تخصص: کیفیت سنجی غیر تخریبی محصولات کشاورزی و غذایی (صدا و فراصوت)
وابستگی سازمانی: گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/abonajmi/?lang=fa-ir
آدرس ایمیل: abonajmi@ut.ac.ir
 
دکتر محمدحسین سعیدی راد
دانشیار
تخصص: فن آوری پس از برداشت، ماشین های پس از برداشت
وابستگی سازمانی: مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی خراسان رضوی، بخش تحقیقات فنی و منهدسی
وب سایت: http://www.aeri.ir/WebGenerator/PageView.aspx?src=909&
آدرس ایمیل: Saiedirad@yahoo.com
 
دکتر ابوذر نصیراحمدی
دانشیار پژوهشی
تخصص: پردازش تصویر، دامداری دقیق
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه کاسل آلمان
وب سایت: http://www.uni-kassel.de/fb11agrar/en/sections/agrartechnik/team/person/1189-Abozar-Nasirahmadi.html
آدرس ایمیل: abozar.nasirahmadi@uni-kassel.de