با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

گلبرگ گلرنگ به‌دلیل دارا بودن خواص و کاربردهای فراوان، دارای ارزش افزوده اقتصادی است، در صنایع غذایی به‌عنوان رنگ طبیعی غذا، در صنایع نساجی و قالی‌بافی به‌منظور رنگ‌آمیزی نخ و در صنایع رنگ‌سازی به‌منظور تولید رنگ استفاده می‌شود. در بسیاری از مناطق کشور این محصول، به‌صورت دستی برداشت می‌شود. در این تحقیق، به‌منظور برداشت گلبرگ، سه روش برداشت دستی (سنتی)، ماشینی پشتی (برقی) و ماشینی فرغونی (بنزینی)، ازنظر صفات ظرفیت مزرعه‌ای، ضایعات، درصد خلوص، انرژی مصرفی و هزینه‌های عملیاتی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار، در سال 97 ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی ازنظر صفات مورد مطالعه، اختلاف معنی‌داری در سطح 5% وجود دارد. مقایسه میانگین‌های سه روش برداشت پشتی، فرغونی و دستی نشان داد، ضایعات برداشت به‌ترتیب 63/0، 11/1 و 25/3 درصد، درصد خلوص به‌ترتیب 61/97، 66/98 و 28/95 درصد، ظرفیت مزرعه‌ای، به‌ترتیب 45/2، 76/2 و 39/1 گرم بر دقیقه و از نظر اقتصادی، نسبت سود به هزینه به‌ترتیب 75/1، 55/1 و 16/1 است که برای این صفات، بین روش‌های ماشینی، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت ولی بین روش‌های ماشینی و دستی، اختلاف در سطح 5% معنی‌دار بود. در نهایت با توجه به معنی‌دار نبودن صفات ظرفیت مزرعه‌ای و درجه خلوص روش‌های ماشینی و انرژی مصرفی و ضایعات کمتر روش پشتی و ارجحیت اقتصادی آن، به‌منظور برداشت گلبرگ گلرنگ، روش برداشت پشتی قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

Open Access

©2021 The author(s). This article is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

1. Agricultural statistics. 2015. Crops. First edition, ICT Center, Department of Planning and Economic, Ministry of Agricultural Jihad. (In Farsi).
2. Anonymous. 2016. Technical instructions for safflower cultivation. General Office of Cotton, Oilseeds and Industrial Plants, Deputy Head of Plant Production Affairs, Ministry of Agriculture. (In Farsi).
3. Arab, 2016. Designing of saffron seperating and harvesing machine.National Conference on Agriculture Science and Technology, Natural Resources and Environment of Iran. https://www.civilica.com/Paper-MDCONF01_054.html. (In Farsi).
4. Azimi, S., G. H, Chegini, M. H. Kian-mehr, and A. S. Heidari. 2016. Design and construction of Safflower harvesting machine. National Employment of Graduates in Agricultural and Natural Resources Conference. (In Farsi).
5. Gevorkian, P. 2008. Solar Power in Building Design, Mc Graw Hill publisher, Newyork, USA.
6. John Deer. 1975. Fundamentals of Machine Operation (FMO), Combine Harvesting, John deer and co. Molina, OH.
7. Rajvanshi, A. K. 2005. Development of safflower petal collector. Director, Nimbkar Agricultural Research Institute (NARI), P.O.Box44, PHALTAN-415523, Maharashtra, nariphaltan@gmail.com.
8. Saeedi rad, M. H., M. A. Abrishami, H. Mostafavi, and S. Zarifneshat. 2012. Evaluation of economical and technical of saffron flower harvester. 8th National Congress on Agricultural Machinery (Bio Systems) and Mechanization of Iran, Ferdowsi University of Mashhad. https://www.civilica.com/Paper-NCAMEM08-NCAMEM08_053.html.
9. Soltani, G. R. 2008. Economical engineering. Publications of Shiraz University, Second Edition: 77-75. (In Farsi).
10. Yun, G., Z. Lixin, Q. Ying, J. Xiaopan, and C. Yuanbu. 2016. Dynamic model for sucking process of pneumatic cutting-type, safflower harvest device. International Journal of Agriculture and Biosystem Engineering 9 (5): 43-50.
11. Yun, Ge., L. Zhang, H. Dandan, Z. Haifeng, and Z. Xiang. 2015. Air Flow Simulation and Optimization for Negative Pressure Safflower Harvesting Device. The Open Mechanical Engineering Journal 9: 773-779.
CAPTCHA Image