با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هر سازمانی به منظور آگاهی از میزان عملکرد و مطلوبیت فعالیت واحدهای خود به یک نظام ارزشیابی جهت سنجش این مطلوبیت نیاز دارد و این موضوع برای موسسات کشاورزی از جمله کشت و صنعت‌ها اهمیت بیشتری دارد. تحلیل پوششی داده‌ها یک روش غیرپارامتری برای اندازه‌گیری کارایی واحدهای تصمیم‌گیری است. از طرف دیگر تکنیک داده کاوی به واحدهای تصمیم‌گیری اجازه کاوش و کشف اطلاعات معناداری، که قبلاً در پایگاه داده‌های بزرگ پنهان بوده‌اند، را می‌دهد. این مقاله یک چارچوب کلی ترکیب تحلیل پوششی داده‌ها با درخت تصمیم CART را برای ارزیابی کارایی واحدهای برداشت نیشکر پیشنهاد می‌کند. نتیجه مدل ترکیبی، مجموعه‌ای از قوانین است که می‌تواند توسط مدیران کشت و صنعت‌های نیشکر برای کشف دلایل واحدهای تصمیم‌گیری کارا و ناکارا مورد استفاده قرار گیرد. در تحقیق حاضر، 20 واحد برداشت نیشکر انتخاب گردید. پس از مدلسازی بر مبنای مدل‌های CCR و BCC ورودی محور، مقادیر کارایی برای واحدهای برداشت نیشکر محاسبه گردید و با استفاده از درخت تصمیم CART به استخراج قوانین برای پیش‌بینی کارایی این واحدها پرداخته شد. میانگین کارایی فنی، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس به ترتیب برابر 93، 88 و 93 درصد بدست آمد. همچنین دقت مدل درخت تصمیم تولید شده برای کارایی فنی و کارایی فنی خالص نیز به ترتیب برابر 86 و 93 درصد بدست آمد.