با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

با وجود کاهش شدید منابع آبی ایران و رشد روز افزون جمعیت، نیاز به تولید غذا و محصولات کشاورزی بیش از گذشته است. در گذشته اغلب کاشت گیاهان به صورت کشت مستقیم بذر صورت می پذیرفت و منابع آبی بسیار خصوصا آب های زیر زمینی برای کشت مستقیم بذر و جوانه زنی گیاه مصرف می گردید. از جمله‌ روش های کاهش مصرف آب، کود و سموم کشت نشایی به جای کشت مستقیم بذر است. لذا هدف از پژوهش حاضر مدل سازی دینامیکی و ساخت سامانه کاشت بذر در سینی نشاء در نظر گرفته شد. بدین منظور ابتدا یک بازوی کارنده مدل سازی و موقعیت کارنده در هر لحظه بدست آمد. سپس بر اساس مد‌ل سازی دینامیکی بازو ساخته و عملیات کشت بذر در سینی نشاء صورت پذیرفت. ارزیابی سامانه کاشت دو سطح سرعت پیشروی 5 و 10 سانتی متر بر ثانیه برای بذر چغندرقند انجام گرفت که ظرفیـت نامی این بذرکار بین 3579 تا 4613 سلول در ساعت بود. در ضمن شاخص های نکاشت و چندگانه کاشت در 3000 سلول نیز به ترتیب 03/0 و 17/8 درصد بدست آمد. با توجه به دقت کاشت، سرعت عملکرد کارنده و همچنین مصرف اندک انرژی (56/25 وات.ساعت) این سامانه توانایی جایگزینی بذرکاری دستی در سینی نشاء را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image