با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز بخش مهندسی بیوسیستم

3 بخش مهندسی گاز دانشگاه شیراز

چکیده

روند خشک‌کردن میگوی پرورشی (Litopenaeus vannamei) پوست‌گیری شده در یک خشک­کن هوای گرم همرفتی برای تعیین فراسنجه‌های چروکیدگی،  سینتیک خشک­شدن، چگالی و ضریب انتشار مؤثر رطوبت مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور نمونه‌های میگو به شکل ورقه در سه سطح دمای 40، 50 و 60 درجه سلسیوس با سرعت ثابت هوای 5/1 متر بر ثانیه در دستگاه خشک‌کن ساخته شده، خشک شدند و وزن و حجم نمونه­ها طی فرآیند خشک­شدن، برای مدل­سازی مورد استفاده قرار گرفتند. از بین مدل‌های تجربی در نظر گرفته شده برای چروکیدگی و سینتیک خشک‌کردن، مدل خطی بهترین مدل برای بیان تغییرات چروکیدگی در مقابل تغییرات نسبت رطوبت و مدل توزیع ویبال به عنوان بهترین مدل برای بیان تغییرات نسبت رطوبت-زمان انتخاب شد. از یک مدل تجربی وابسته به رطوبت برای بیان تغییرات چگالی ظاهری میگو استفاده شد که با تخمین ضرایب آن، دامنه 3- kg m 1117-1050 بدست آمد. افزون بر آن برای بیان اثر محتوای رطوبت و دما بر ضریب انتشار مؤثر رطوبت میگو یک رابطه آرنیوسی استخراج شد. بر اساس نتایج، تغییرات ضریب انتشار مؤثر رطوبت میگو در دامنه  1-s2 m 9-10×08/0 تا 1-s2m  9-10×39/7 بدست آمد. اثر بسط تعداد جملات قانون دوم فیک بر تغییرات نسبت رطوبت برای معادله ضریب انتشار مؤثر، مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد افزایش تعداد‌ جملات بیشتر از 100 جمله اثر قابل ملاحظه‌ای در دقت خروجی مدل ندارد و بر همین اساس تعداد صد جمله برای تخمین ضریب انتشار رطوبت توصیه می­شود. همچنین برای تعیین این ضریب، اثر چروکیدگی به عنوان عامل تاثیرگذار باید لحاظ گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image