[1]
میرزاییر., میناییس., خوش تقاضام. و برقعیع.م. 2013. بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود. ماشین‌های کشاورزی. 3, 1 (فوریه 2013), 48-57. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v3i1.19714.