[1]
دمیرچیع., آق خانیم., خجسته پورم. و برادران مطیعج. 2014. ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر. ماشین‌های کشاورزی. 5, 2 (دسامبر 2014), 251-260. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28461.