[1]
نقی پورزاده ماهانیم. و آق خانیم.ح. 2014. بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک. ماشین‌های کشاورزی. 6, 1 (دسامبر 2014), 224-235. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v6i1.34483.