[1]
صمیمی اخیجهانیه., عرب حسینیا. و کیانمهرم.ح. 2015. بررسی جریان یک بعدی هوا در یک جمع کننده خورشیدی تخت با قابلیت تعقیب تابش خورشید. ماشین‌های کشاورزی. 6, 2 (سپتامبر 2015), 451-462. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.42071.