[1]
زمانیم., ابونجمیم. و حسن بیگیس.ر. 2015. طراحی، ساخت و آزمون سامانه پایش وضعیت جعبه دنده با کمک پردازش سیگنال های صوتی. ماشین‌های کشاورزی. 6, 2 (سپتامبر 2015), 322-335. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v6i2.47825.