[1]
سفرنگیانع., ندرلول., جوادی کیاح., مصطفاییم. و محتسبیس.س. 2016. بررسی ارتعاشات موتور تراکتور MF285 بر اثر ترکیبات مختلف سوخت بیودیزل به کمک روش های آماری و ANFIS. ماشین‌های کشاورزی. 7, 1 (فوریه 2016), 165-176. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v7i1.52397.