[1]
حاجی نژادم., محتسبیس., قاسمی ورنامخواستیم. و آغباشلوم. 2016. تشخیص تقلب در نمونه عسل "کنار" با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی. ماشین‌های کشاورزی. 7, 2 (سپتامبر 2016), 439-450. DOI:https://doi.org/10.22067/jam.v7i2.52910.